Bambrotex 品牌

为了保护Bambrotex 全球合作伙伴的利益和竹纤维的产品的知识产权,我们已经在世界主要地区注册了竹纤维商标 ‘Bambrotex’。点击这里查看我们的商标。

只有世界级的竹纤维产品才配得上‘Bambrotex’商标。‘Bambrotex’就是最高质量绿色环保,天然抗菌的竹纤维产品的代名词。 更多 ‘Bambrotex’,更多‘绿色’,更多‘天然’…

Bambrotex 部分全球合作伙伴

         
         
 

COPYRIGHT 2007 China Bambro Textile Co., Ltd.  - ALL RIGHTS RESERVED
Friendly Link
Bamboo yarn
Bamboo fiber Bamboo fabric Bamboo towel bamboo bedding
 
京ICP备05048349号